สารสนเทศ

ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2014 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       

เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
23.23.67.57
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38
สมาชิกใหม่:
aaa
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 3
23.23.xx.xx
202.46.xx.xxx
5.10.xx.xx

  ทั้งหมด: 3
เวลาในขณะนี้:
Apr 20, 2014
06:24 pm ICT
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 392
  • Yesterday: 585
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 603
  • 2010: 100,538
  • 2011: 100,361
  • 2012: 165,080
  • 2006: 5
  • 2013: 210,882
  • 2014: 66,809
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:17
  • Daily: 419
  • Monthly: 12,749
  • Yearly: 152,987
คุ ณ ธ ร ร ม นำ ---> ล้ำ เ ลิ ศ วิ ช า ก า ร ---> ห้ า ว ห า ญ ก า ร กี ฬ า ---> พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
 Best practice จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน


Best Practice จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน). ชื่อผลงาน              โครงงานคุณธรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ

. ชื่อเจ้าของผลงาน     นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) 

E-mail  mokamon2011@hotmail.co.th

โทรศัพท์ ๐๘๓-๖๙๒๙๒๓๙

. เกริ่นนำ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙๗ (บ้านบางบอน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ที่ต้องนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นเยาวชนที่มีศีลธรรม สร้างนิสัยจากกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนได้ปฏิบัติอยู่ โดยการทำกิจกรรม ๕ ห้องชีวิตเพื่อสร้างนิสัยบัณฑิต ๕ ผ่านฐานกิจกรรม ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ดังนี้  ห้องมหาสิริมงคล (ห้องนอน) สร้างนิสัยรักบุญกลัวบาป ห้องมหาพิจารณา (ห้องน้ำ) พัฒนานิสัยพิจารณาสังขาร ห้องมหาประมาณ (ห้องอาหาร) พัฒนานิสัยรู้ประมาณ ห้องมหาสติ (ห้องแต่งตัว) พัฒนานิสัยตัดใจ – ใฝ่บุญ ห้องมหาสมบัติ (ห้องทำงาน) พัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ

ในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนดีศรีตำบล “ สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา” นั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗  (บ้านบางบอน) ได้เร่งรัดนำไปปลูกฝังคุณธรรม พัฒนา ให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยเฉพาะคุณธรรมพื้นฐานในเรื่องความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนดีศรีตำบลที่เน้นให้นักเรียนรู้จักการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดคุณธรรมต่อตนเองและสังคม เพราะห้องน้ำเป็นสถานที่ที่จำเป็นและสำคัญในชีวิตประจำวันมากที่สุด โดยจะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการได้ ห้องน้ำภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) มีทั้งหมด ๑๖ ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๑๘ คน แต่ห้องน้ำทุกห้องไม่สะอาดเท่าที่ควรและ มีกลิ่นเหม็น เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกที่ดีในการใช้ห้องน้ำให้ถูกวิธี มีความมักง่ายในการใช้ เนื่องจากไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่นักเรียน  ได้แก่ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค บรรยากาศไม่ดีมีกลิ่นเหม็น นักเรียนบางคนอั้นปัสสาวะนานเกินไปทำให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ จากปัญหาดังกล่าว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕-๖  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาห้องน้ำให้สะอาด มีบรรยากาศดี ไม่มีกลิ่นเหม็น เพื่อบริการแก่นักเรียนและชุมชนทั่วไป  จึงได้จัดทำโครงงานรวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเป็นแกนนำในการดูแลรักษาห้องน้ำของโรงเรียนให้มีสะอาด มีบรรยากาศที่ดี มีความสวยงาม ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ผลจากการปฏิบัติโครงงานคุณธรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับ ป.๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และรางวัลระดับเหรียญเงินระดับภาคใต้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

. ผลสำเร็จ

ผลจากการปฏิบัติโครงงานคุณธรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ มีคุณธรรม ในเรื่อง จิตอาสา ฝึกความมีวินัย อดทน เสียสละ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับ ป.๔-๖ มหกรรมแข่งขันทักษะวิชากร “นักเรียนระนองก้าวล้ำ นำหน้าสู่อาเซียน ๕๘”ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และรางวัลระดับเหรียญเงินระดับภาคใต้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ “ศักยภาพเด็กด้ามขวาน นิทรรศการล้ำสมัย ศิลป์ปักษ์ใต้วิถีชน เยือนถนนวัฒนธรรม นวัตกรรมการศึกษา สัมมนาวิชาการ”

. ผลการได้รับการยอมรับ

          ๑) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระดับจังหวัด

          ๒) รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดภูเก็ต ระดับภาคใต้

. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

๑. รวบรวมกลุ่ม

๒. ตั้งชื่อโครงงาน

๓. ศึกษาสภาพปัญหา

๔. ศึกษาข้อมูล

๕. วางแผนมอบหมายงานตำแหน่งหน้าที่ในการทำโครงงาน

๖. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการปฏิบัติ

                   ๖.๑ รับสมาชิกกลุ่มจิตอาสา ห้องเรียนละ ๒ คน รวม ๒๒ คน

                   ๖.๒ ศึกษาวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำที่ถูกวิธี การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เพียงพอ

                   ๖.๓ นำสมาชิกกลุ่มจิตอาสารับฟังหลักธรรมและแนวปฏิบัติ เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดจนหลักพรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ที่สมาชิกกลุ่มจิตอาสาพึงมี จากพระบุญโชติ ปสันนจิตโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์สุวรรณรัตนาราม (บางบอน)

                   ๖.๔ ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผู้ปกครองที่มีความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรดับกลิ่นในห้องน้ำ เพื่อร่วมทำโครงงานกับนักเรียน

                   ๖.๕ นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ผู้ปกครอง และผู้ทำโครงงานร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำและสร้างบรรยากาศภายใน – ภายนอกห้องน้ำให้สวยงามและไม่มีกลิ่น

                   ๖.๖ แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มจิตอาสาเพื่อดูแลรับผิดชอบห้องน้ำแต่ละเขตพื้นที่ในแต่ละวัน และทำสมุนไพรกำจัดกลิ่น ทุก ๓ วันเพื่อเปลี่ยนของเก่าในห้องน้ำ

                   ๖.๗ สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีและการล้างห้องน้ำให้สะอาด เพื่อเกิดเป็นลักษณะนิสัยตามหลักการ ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ให้แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน โดยมีนักเรียนกลุ่มจิตอาสาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ประกวดห้องน้ำสะอาดเป็นระดับชั้น กิจกรรมหนูช่วยได้  โดยการนำสมุนไพรกำจัดกลิ่นจากบ้านมาเติมในห้องน้ำ  กิจกรรมคู่หูคู่สะอาด โดยการให้นักเรียนได้ไปห้องน้ำเป็นคู่ เพื่อช่วยดูแลขณะเพื่อนใช้ห้องน้ำ

                   ๖.๘ ประเมินผลโครงงาน โดยใช่แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องน้ำ จากนักเรียน ครู และชุมชน

                   ๖.๙ สรุป และรายงานผลการทำโครงงาน

                   ๖.๑๐  จัดทำรูปเล่ม โครงงานคุณธรรม เรื่อง รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ

๗. ข้อจำกัดในการนำไปใช้

ปัญหาเรื่องระบบน้ำที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นสนิม มีสีแดงขุ่น เนื่องจากเป็นน้ำบาดาล หลังทำความสะอาดหรือใช้ห้องน้ำ ทำให้ห้องน้ำเป็นคราบสนิมติดแน่น มีสีแดง ยากต่อการทำความสะอาด และบางครั้ง น้ำไม่ไหล ทำให้ไม่มีน้ำทำความสะอาด

๘. คำสำคัญ(Keywrds)

          ๑. คุณธรรม

          ๒. จิตอาสา

          ๓. โรงเรียนดีศรีตำบล

๙. วันที่นำส่งข้อมูล        ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๐. ผู้นำส่งความรู้        นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร

๑๑. หน่วยงาน            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ๒๕/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำเลียง

                             อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๑๒. โทรศัพท์              ๐๘๓-๖๙๒๙๒๓๙ ,๐๗๗-๘๖๐๖๗๗

๑๓. E-mail                mokamon2011@hotmail.co.th

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97 (บ้านบางบอน) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-05-26 (901 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
ตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ & แฟ็กซ์ : 077-860677


ผู้ดูแลระบบ : นายบัญชา เกตุแก้ว  Email : buncha.jom@gmail.com
                              : นางสาวรัตธิญา  สงวนศักดิ์  Email : rattiya-rn052@hotmail.com