สารสนเทศ

ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2014 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       

เมนูหลัก
บุคคลทั่วไป
54.242.200.172
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 38
สมาชิกใหม่:
aaa
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 5
54.242.xxx.xxx
5.10.xx.xx
66.249.xx.xx
5.10.xx.xx
5.10.xx.xx

  ทั้งหมด: 5
เวลาในขณะนี้:
Apr 20, 2014
03:14 pm ICT
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 338
  • Yesterday: 585
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 603
  • 2010: 100,538
  • 2011: 100,361
  • 2012: 165,080
  • 2006: 5
  • 2013: 210,882
  • 2014: 66,755
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:17
  • Daily: 419
  • Monthly: 12,749
  • Yearly: 152,987
คุ ณ ธ ร ร ม นำ ---> ล้ำ เ ลิ ศ วิ ช า ก า ร ---> ห้ า ว ห า ญ ก า ร กี ฬ า ---> พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
 โครงงานคุณธรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ

                                                         โครงงานคุณธรรม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ 

                                  moral project :Volunteering For Development Restrooms.

                                                  โดยเยาวชนกลุ่ม   “รวมพลังจิตอาสา”    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) 


หลักธรรมสำคัญ  :  สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ และตรงต่อเวลา,กิจกรรม ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย, ศีล สมาธิ ปัญญา, พรหมวิหาร ๔ , สังคหวัตถุ ๔

พระราชดำริ / พระราชดำรัส  :  ความรัก ความสามัคคี  และ เศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง )

ประเด็นปัญหาหลัก :  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ชีวิตในยุคปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงปัจจุบันลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยที่เป็นปัญหาก็คือ เด็กไทยไม่สนใจความเป็นไปของสังคม ชอบสนุกสนาน ขาดการควบคุมตนเองขาดจิตสานึกในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและยอมรับในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม และขาดจิตสำนึกที่ดีในการใช้ห้องน้ำให้ถูกวิธี มีความมักง่ายในการใช้
กลุ่มเป้าหมาย  :  นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)  จำนวน ๒๒ คน
กิจกรรมเด่น :  รับสมัครนักเรียนเป็นจิตอาสา เพื่อช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียนให้สะอาด มีบรรยากาศน่าใช้บริการ
ผลที่เกิดขึ้น  :  นักเรียนแกนนำทุกคนเข้าฟังหลักธรรมและแนวปฏิบัติ จากพระบุญโชติ ปสันนจิตโต
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  ผู้ปกครองและปราชญ์ชาวบ้านให้ความร่วมมือในด้านการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกำจัดกลิ่น

ในห้องน้ำ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ผู้ปกครอง และผู้ทำโครงงานร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ และทำสมุนไพรกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ จำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาห้องน้ำ เฉลี่ยวันละ ๑๐-๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำสมุนไพรดับกลิ่นมาใช้ที่โรงเรียน  จำนวนเฉลี่ย วันละ ๓ -๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๗ นักเรียนสามารถปฏิบัติการใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้อย่างถูกวิธี คิดเป็นร้อย๑๐๐ นักเรียน ครู/บุคลากร และชุมชน มีความพึงพอใจต่อโครงงาน รวมพลังจิตอาสาพัฒนาห้องน้ำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบครงงาน :
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ผกามาศ ชั้น ป. ๖ ตำแหน่ง ประธาน  
เด็กชายณัฐภาส ธรรมรูจี ชั้น ป. ๖ ตำแหน่ง รองประธาน
เด็กหญิงอรพินทุ์ ศรีสุธรรม ชั้น ป. ๖ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงวิภาวี แสนคำ         ชั้น ป. ๖ ตำแหน่ง เหรัญญิก
เด็กหญิงนภัส บุญรักษา  ชั้น ป. ๖ ตำแหน่ง เลขานุการ

พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระบุญโชติ ปสันนจิตโต เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์สุวรรณรัตนาราม
ผู้บริหารที่ปรึกษา  : นางนัฏฐวรรณ สมเลข ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา : นางธวัลหทัย อภิรักษ์วรากรนางชลัณฎา ทองสีทอง

จำนวนครู  ๒๔ คน   จำนวนนักเรียน ๓๑๘ คน แยกเป็น  ระดับปฐมวัย รวม ๔๕ คน     ระดับประถมศึกษา รวม ๑๕๗ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๑๑๖ คน
ติดต่อ  ครูธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร
โทรศัพท์ ๐-๘๓๖๙-๒๙๒๓๙e-mail. Mokamon2011@hotmail.co.th     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนไทยรัฐวิทยา97 (บ้านบางบอน) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-09-21 (1094 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)
ตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ & แฟ็กซ์ : 077-860677


ผู้ดูแลระบบ : นายบัญชา เกตุแก้ว  Email : buncha.jom@gmail.com
                              : นางสาวรัตธิญา  สงวนศักดิ์  Email : rattiya-rn052@hotmail.com